Loading...
Услуги за физически лица2017-07-28T08:27:49+00:00

ЗМБГ АД осигурява 24 часово качествено изпълнение услугите.

Дейности по събиране на отпадъци и транспортиране:

 Събиране и транспортиране на ЕГО , зелени, земни маси, строителни отпадъци и др.

Събиране и транспортиране на пепел, сгурия, пръст, вкл.камъни, пясък и др.

Дейности по почистване:

 Механизирано метене

Ръчно метене

Почистване на прораснала трева, уборка

Миене с автоцистерна с маркуч

Дейности по зимно поддържане:

Механизирано обработване чрез разпръскване на подходящи смеси

Механизирано почистване от сняг

Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед

Товарене и извозване на сняг