Loading...
Услуги за общините-12017-07-28T08:26:34+00:00

ЗМБГ АД има договори с едни от най-големите общини в България.
Основни области, в който ЗМБГ АД, може да гарантира високо качество на услугите, професионализъм и релевантен опит са:

Дейности по почистване на улици и други места за обществено ползване:

Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади, тротоари, пешеходни зони, велоалеи и др.

Ръчно метене на тротоари, на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези, подходи към метростанции и др.

Почистване на прораснала трева, уборка по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване

Механизирано и ръчно почистване на пътното платно от натрупани отпадъци /остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст и др.

Миене с автоцистерна с маркуч, с автоцистерна на дюзи на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи и др.

Почистване на подлези, рекламни и агитационни материали, графити, разлив на гориво-смазочни материали или други замърсявания на пътното платно.

Дейности по събиране на отпадъци и транспортиране до съоръжения за третиране, почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване:

 

Събиране и транспортиране на отпадъци

Събиране и транспортиране на Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и строителни отпадъци

Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/

Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци, окапали листа/

Събиране и транспортиране на пепел, сгурия, пръст, вкл.камъни, пясък и др.

Ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета

Дейности по зимно поддържане на улици и други обществени места:

Механизирано обработване на уличните платна чрез разпръскване на подходящи смеси

Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади

Механизирано почистване от сняг на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване

Ръчно обработване и почистване на тротоари, подходи към подлези, метростанции, надлези, спирки на МГТ и др.

Товарене и извозване на сняг